Specialization in general clinical practice, part 3
Study plans 2016-2017 - MAL4201 - 15 ECTS

Prerequisite(s)

Fordypning i allmensykepleie, del 2

Expected learning outcomes

Kunnskap

Studenten:

har inngående kunnskap om

-       egenskaper ved spesielle pasientgrupper som stiller store krav til kunnskapsbasert og helhetlig tilnærming fra sykepleier i tverrfaglig team.

-       sårbare og kritiske faser hjemme og i institusjon knyttet til utvalgt sykepleiefaglig problemstilling

-       behandling av utvalgt problemstilling og den innvirkningen aktuell helsesvikt kan ha på pasientens og pårørendes livssituasjon. 

-       sosiokulturell forståelse av mennesker med ulik alder og funksjonsnivå.

-       utvalgt pasientgruppes og pårørendes opplevelser, reaksjoner og behov ut fra sosiokulturelle forhold.

-       flerkulturell kompetanse i klinisk sykepleie knyttet til valgt pasientgruppe.

-       formidling av tilpasset informasjon til pasienter, pårørende, kolleger og andre fagpersoner

Ferdigheter

Studenten:

vurderer kritisk egen kompetanse i å lede eget fag ut i fra anerkjente prinsipper

vurderer kritisk egen kompetanse knyttet til å fungere i team, beholde oversikt og ro i uforutsette situasjoner og under tidspress

vurderer og velger på selvstendig grunnlag evidensbaserte tiltak knyttet til utvalgt problemstilling i klinisk praksis

vurderer kristisk iverksatte behandlings- og sykepleietiltak med hensyn til rammen av lover og bestemmelser

vurderer kritisk risiko for psykiske senskader i forbindelse med opplevelse av traumer, sorg- og tapsreaksjoner ved aldersrelaterte, kroniske og sammensatte sykdommer

anvender pedagogiske og fagdidaktiske prinsipper i informasjon, undervisning og veiledning til pasienter, omsorgspersoner, egen faggruppe og andre i helseprofesjoner

vurderer kristisk egen evne til å gi assistanse til andre i teamet, gi og motta feedback og si fra når pasientsikkerheten er truet

Generell kompetanse

Studenten:

argumenterer og utøver avansert sykepleie ut fra verdigrunnlag, yrkesetiske retningslinjer og kunnskap om etisk teori og lover som regulerer pasient og pårørendes rettigheter og helsepersonells plikter

gir situasjonsbetinget veiledning og undervisning til pasienter og pårørende på basis av pedagogisk kunnskap kunne veilede og undervise andre

viser høy grad av evne til anvendelse av forskningsbasert kunnskap som grunnlag i praksis og fagutviklingsarbeid

identifiserer behov og delta i endringsprosesser som utvikler identitet som sykepleier

Topic(s)

Administrasjon og ledelse av sykepleietjenesten ved egen arbeidsplass

Teamarbeid og pasientsikkerhet

Flerkulturell kompetanse i spesialsykepleie

Sykepleie til utvalgte grupper av pasienter

Pasienten som har eller kan utvikle ytterligere, alvorlig helsesvikt knyttet til aldersrelaterte, kroniske og sammensatte sykdommer,

Spesialsykepleierens oppgaver knyttet til å planlegge og gjennomføre helhetlig, trygghetsskapende og kontinuerlig omsorg til utvalgt pasientgruppe

Undervisning og veiledning

Teaching Methods

Meeting(s)/Seminar(s)

Teaching Methods (additional text)

Forelesninger

Gruppearbeid

Simulering

Nettstøttet læring

Kliniske erfaringer

Form(s) of Assessment

Evaluation of Project(s)

Form(s) of Assessment (additional text)

Se norsk versjon

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

Se norsk versjon.

Re-sit examination

I henhold til eksamensplan

Coursework Requirements

Godkjent 5 skriftlige obligatoriske arbeidskrav

Deltakelse ved simulering

Ledelse av 2 gruppeveiledninger ved egen arbeidsplass.

Teaching Materials

Selvvalgt litteratur av relevans for egen fordypning

Replacement course for

SPL4151