Specialization in general clinical practice, part 2
2015-2016 - MAL4101 - 10 ECTS

Prerequisite(s)

Fordypning i allmensykepleie, del 1

Expected learning outcomes

Kunnskap

Studenten:

 • har inngående kunnskaper om aldersrelaterte, kroniske og sammensatte sykdomsbilder
 • har inngående kunnskaper om egen klinisk funksjon knyttet til de mest vanlige tilstander som krever spesialsykepleie
 • har inngående kunnskap om observasjoner, tolkning av symptomer og planlegging, gjennomføring og evaluering av sykepleie til personer med aldersrelaterte, kroniske og sammensatte sykdomsbilder
 • har inngående kunnskap om mulig risiko, komplikasjoner og bivirkninger knyttet til omsorg og behandling rettet mot mennesker med aldersrelaterte, kroniske og sammensatte lidelser.
 • har inngående kunnskap om hvordan opprettholde og gjenopprette funksjoner der de er svekket eller truet
 • har inngående kunnskap om lindrende behandling og omsorg rettet mot kroniske helseplager og ved livets slutt

Ferdigheter

Studenten:

 • gjør rede for hvordan identifisering, planlegging, gjennomføring og evaluering av sykepleien innen eget spesialitet gjøres i tråd med forskningsbasert kunnskap
 • analyserer og forholder seg kritisk til eksisterende teori og metoder innenfor behandling, rehabilitering og sykepleie til valgt pasientgruppe/målgruppe
 • ·      gjør rede for hvordan komplikasjoner og ytterligere redusert livskvalitet kan forebygges hos mennesker som mottar behandling og pleie rettet mot aldersrelaterte, kroniske eller sammensatte sykdomsbilder.
 • ·      gjør rede for hvordan overvåkning av en pasientsituasjon og det totale miljøet som omkranser denne kan bidra til situasjonsbevissthet
 • gjør rede for hvordan funksjonsnivå og livskvalitet kan opprettholdes og gjenopprettes der de er truet
 • ·      gjør rede for ernæringens betydning for helsetilstanden til utvalgt pasientgruppe.
 • reflekterer over egen praksis med hensyn til:

-utvalgte praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til valgt pasientgruppe
-veiledning og støtte til valgt pasientgruppe
-systematisk identifisering av udekkede grunnleggende behov og redusert funksjonsevne hos valgt pasientgruppe
-anvendelse av ulike teknologiske hjelpemidler i sykepleien til valgt pasientgruppe
-å vise respekt for pasientens autonomi, integritet og verdighet
-samhandling med pasientens pårørende som bygger på respekt, omsorg og ivaretakelse av deres rettigheter
-å handle etisk og juridisk forvarlig
-å sikre kontinuitet i pasientens behandling ved skriftlig og muntlig dokumentasjon
-å dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid

 • vurderer kritisk eksisterende kommunikasjonsstrategier for å sikre kontinuitet og sikkerhet ved overganger

Generell kompetanse

Studenten:

 • reflekterer over egen praksis med hensyn til å:

-bidratil et godt arbeidsmiljø
-være bevisst hvilke verdier og holdningen som har betydning for egen atferd
-ivareta og fremme pasientens og pårørendes rettigheter
-bidra til å kvalitetssikre sykepleien og annen behandling til pasienter med aldersrelaterte, kroniske og sammensatte sykdomsbilder
-skape kontakt og tillitsforhold til pasient og pårørende med vekt på egen kommunikasjon og adekvate kommunikasjonsmetoder
-bidra til teamarbeid rundt pasienten ved å samarbeide i sykepleiefaglige og tverrfaglige team
-analysere egen fagutøvelse, integrere og bruke teori i alle aspekter av praksis
-inneha en reflektert holdning til kollegaers yrkesutøvelse
-differensiere og prioritere egne læringsbehov
-bruke erfarne sykepleiere med relevante videreutdanninger og aktuell litteratur for å utvikle egen kompetanse
-vise forståelse for betydningen av kontinuitet i sykepleien

Topic(s)

Kunnskapsbasert praksis

Behandling, rehabilitering og lindring til pasienter med aldersrelaterte sykdommer, kroniske helseplager og sammensatte sykdomsbilder

Pasientsikkerhet

Smertelindring ved akutte og kroniske smerter

Lindrende omsorg i livets sluttfase

Hverdagsrehabilitering

Ernæringsproblematikk ved aldersrelaterte sykdommer, kroniske helseplager og sammensatte sykdomsbilder

E-helse innenfor behandling, rehabilitering og pasientsikkerhetsarbeid

Teaching Methods

Lectures

Teaching Methods (additional text)

Gruppearbeid

Simulering

Nettstøttet læring

Seminar

Kliniske erfaringer

Form(s) of Assessment

Evaluation of Project(s)

Form(s) of Assessment (additional text)

Se norsk versjon.

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

1 intern og 1 ekstern sensor

Re-sit examination

I henhold til eksamensplan

Examination support

Alle

Coursework Requirements

Godkjent 3 individuelle skriftlige arbeidskrav

Deltakelse i simulering

Ledelse av 2 sykepleiefaglige gruppeveiledninger ved egen arbeidsplass

Deltakelse i 2 seminarer

Teaching Materials

Selvvalgt litteratur av relevans for egen fordypning

Replacement course for

Helt eller delvis SPL 4081, SPL4091, SPL 4141, SPL 4121 og SPL 4151