Network meetings as method Level I
2009-2010 - VIU8351 - 15 ECTS

Expected learning outcomes

• The student exemplify and explain the similarities and differences between network meetings and other traditional methods
• The studendt can see network meetings strengths and weaknesses

Topic(s)

• Consumer-directed services
• Client-directed practice
• Empowerment
• Recovery
• Narrative therapy
• Collaborative therapy
• Motivational interviewing
• Integrated treatment
• Resilience
• Interdisciplinary cooperation
• Crisis response teams
• Teambuilding

Teaching Methods

Lectures
Group works
E-learning
Mandatory assignments
Practicum
Project work
Reflection
Meeting(s)/Seminar(s)
Tutoring

Form(s) of Assessment

Other

Form(s) of Assessment (additional text)

Group-based semester paper with presentation

Grading Scale

Pass/Failure

Coursework Requirements

• Practice log 2 og 3
• Knowledge log 2
• Project log 2
• Discussion contribution 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16
• Written comments to the other groups' semester paper

Teaching Materials

• Ulvestad, A., et al. (red.) (2007) Klienten – den glemte terapeut: Brukerstyring i psykisk helsearbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk.
• Duncan, B, & Sparks, J. (2008) I fellesskap for endring: en håndbok i klient- og resultatstyrt terapi. Oslo: Gyldendal Akademisk
• Askheim, O. P. & Starrin, B. (red) (2007) Empowerment i teori og praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk.
• Ekeland, T.-J. & Heggen, K. (red.) (2007) Meistring og myndiggjering: Reform eller retorikk? Oslo: Gyldendal Akademisk.
• Borg, M. & Topor, A. (2007) Virksomme relasjoner, 2. utg. Oslo: Kommuneforlaget.
• Lundby, G. (2000) Historier og terapi. Oslo: Tano Ashehoug.
• Anderson, H. (2003) Samtale, sprog og terapi: Et postmoderne perspektiv. København: Reitzel.
• Barth T. & Näsholm, C. (2007) Motiverende samtale. Bergen: Fagbokflgt.
• Mueser, K. m.fl. (2006) Integrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser. Oslo: Universitetsforlaget.
• Borge, A. I. H. (red.) (2007) Resiliens i praksis: Teori og empiri i et norsk perspektiv. Oslo: Gyldendal.
• Grut, L. (2007) Tverrfaglig samhandling i psykisk helsearbeid. Oslo: SINTEF Helse.
• Lauvås, K. & Lauvås, P. (2004) Tverrfaglig samarbeid: perspektiv og strategi (2. utgave). Oslo: Universitetsforlaget.
• Engman, R. & Michelsen, K. (2007) Etablering av ACT-team i Moss, Rygge, Råde og Våler. Prosjektrapport.
• Karlsson, B. & Hultberg, K. B. (2007) Brukererfaringer med kriseintervensjon i eget hjem. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 7, 900-905.
• Lian, R. (2006) Nettverksmøter ved ambulante team. En samarbeidsmodell for første- og andrelinjetjenesten. HiG rapport.
• Konsmo, T. & Hårstad, I. (2004) Ambulante team i rusomsorg og psykisk helsevern. Oslo: GRUK.
• Ruud, T., Gråwe, R. W. & Hatling, T. (2006) Akuttpsykiatrisk behandling i Norge. Oslo: SINTEF Helse.
• Whitney, D. m.fl. (2007) Teambygging: Appreciative Inquiry: Et verktøy for å skape velfungerende team. Trondheim: Tapir.