Social science and psychology
2009-2010 - SPL1091 - 5 ECTS

Expected learning outcomes

Studenten:

  • kan forklare menneskets normale psykologiske utvikling fra fødsel til alderdom
  • kan vise at læring, tilhørighet og identitet er et grunnleggende behov
  • kan angi sosiale rollers betydning
  • kan anvende kunnskaper om stress, mestring og kriser
  • kan beskrive velferdsstaten som kontekst for yrkesutøvelse og velferdsstatens utvikling sammenhengende med folkehelse
  • er klar over kultur som fenomen og fokusere på dens betydning for samhandling, kulturell tilhørighet og etnisk identitet
  • er klar over makt som fenomen i et individ- og samfunnsperspektiv
  • kan beskrive helsefremmende og forebyggende arbeid

Topic(s)

Rammene omkring sykepleietjenesten i samfunnet, samspill, utviklings- og personlighetspsykologi, motivasjon, kriser og mestring, tverrkulturell tilnærming til helse og sykdom, kommunikasjon, gruppeprosesser, helsefremmende og forebyggende arbeid.

Teaching Methods

Lectures

Form(s) of Assessment

Home exam, 72 hours

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

External examiner: 20% of the papers

Re-sit examination

Ordinary

Teaching Materials

Litteraturliste i Undervisningsplan studieenhet 1. Denne klar innen 1. juli.

Replacement course for

SPL1011, samfunnsvitenskapelig del