Transport economy
Study plans 2016-2017 - SMF2013 - 5 ECTS

On the basis of

 • TEK2031 Teknologiledelse
 • SMF1042 Økonomistyring

Expected learning outcomes

Studenten skal ved fullført emne:

Kunnskap:

 • Ha kunnskap om tilbud og etterspørsel i transportnæringen, både gods- og personaltransport
 • Ha kunnskap om sammenhengen mellom logistikk, transport, planlegging og informasjonsutveksling.
 • Ha kunnskap alternative transportmidler, ift kapasitet, effektivitet, frekvens, miljø og økonomi.

Ferdigheter:

 • Kunne anvende og treffe begrunnede valg med bakgrunn i en teoretisk forståelse av fagfeltene transportplanlegging og transportøkonomi
 • Kunne beherske relevante verktøy og uttrykksformer innen transportplanlegging og –økonomi.
 • Kunne analysere foretakets behov for godstransport og utarbeide/optimalisere en transportplan
 • Kunne analysere og vurdere rutestrategier for både gods- og personaltransport
 • Kunne reflektere over egne valg.

Generell kompetanse:

 • Har innsikt i problemsstillinger transportplanlegging og –økonomi.
 • Kjenne til nytenkning og innovasjoner innen logistikk og transport.

Topic(s)

 • Godstransportsystemet; aktører, tilbud og etterspørsel
 • Persontransport; aktører, tilbud og etterspørsel
 • Ruteplanlegging, for både gods- og persontransport
 • Logistikk, integrerte verdikjeder og transport
 • Infrastruktur og transportplanlegging
 • Transportøkonomi
 • Aktuelle lover og regler

Teaching Methods

Lectures
Group works
Mandatory assignments
Project work
Tutoring

Form(s) of Assessment

Portfolio Assessment
Written exam, 3 hours

Form(s) of Assessment (additional text)

Prosjektarbeid, mappe (teller 40 %)

Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60 %)

Begge deler må bestås.

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

Intern sensor. Ekstern sensor min. hvert 5. år.

Re-sit examination

Utsatt skriftlig eksamen i august

Ved stryk på mappe - gjentak etter avtale med emneansvarlig.

Tillatte hjelpemidler

Code C: Specified printed and hand-written support material is allowed. A specific basic calculator is allowed.
Read more about permitted examination aids.