Laws and Cadastral
Study plans 2016-2017 - GEO2331 - 10 ECTS

Prerequisite(s)

GEO1191 Land Surveying 1

Expected learning outcomes

Kunnskaper

 • Grunnleggende forståelse for sentrale rettsprinsipper, med spesiell vekt på å forstå rollefordelingen mellom lovgivende, utøvende og dømmende myndighet, og da knyttet opp mot byggebransjens virkeområde.
 • Gjøre rede for gjeldende rettsregler, rettskilder og rettssystemets forhold til samfunnet;
 • Anvende forvaltningsloven og offentlighetsloven i plan- og byggesaker
 • Forklare sammenhenger og prosedyrer ved kartforretninger og fradelingssaker
 • Tolke kommuneplaner og reguleringsplaner og gjøre rede for planprosedyren for kommunal planlegging.
 • Videre skal studentene opparbeide seg en grunnleggende forståelse av matrikkelloven, gjennomføring av matrikkelforretning og praktisk innmåling av eiendomsgrenser.
 • Kjenne til hvilke krav som stilles til innmåling av eiendomsgrenser

Ferdigheter

 • Anvende matrikkelloven
 • Være i stand til å gjennomføre en matrikkelforretning
 • Kunne gjennomføre praktisk innmåling av eiendomsgrenser ved hjelp av totalstasjon og GNSS
 • Kunne vurdere om innmålingen av eiendomsgrensene er gjennomført i henhold til de krav som stilles i standarder
 • Kunne utarbeid matrikkelbrev (målebrev)
 • Kunne oppdatere digitale eiendomsdatabaser

Generell kompetanse
Studentene skal ha en kompetanse som fører til at de kan gjennomføre arbeider etter matrikkelloven i henhold til "god landmålerskikk".

Topic(s)

 •  Generelle rettsbegreper
 •  Forvaltningsrett
 •  Tingsrett
 •  Plan- og bygningsrett
 •  Arealplaner
 •  Eiendomsrett
 •  Matrikkelloven
 •  Matrikkelforretning
 •  Bruk av totalstasjon til innmåling av eiendomsgrenser
 •  Bruk av satellittutstyr til innmåling av eiendomsgrenser
 •  Standarder
 •  Matrikkelbrev
 •  Digitale einendomsdatabaser

Teaching Methods

Lectures
Mandatory assignments
Project work
Tutoring

Form(s) of Assessment

Exercises
Written exam, 5 hours

Form(s) of Assessment (additional text)

 • Skriftlig eksamen teller 60%
 • Oppgaveløsning teller 40%

Oppgaveløsning= 2 oppgaver. En av oppgavene leveres i gruppe, mens den andre leveres individuelt. Begge oppgavene må bestås. Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering av de innleverte oppgavene.

Oppgaver som underkjennes vil, etter søknad til emneansvarlig, kunne gis én utsatt innleveringsfrist. Klage på karakter på oppgaveløsningen vil gjelde helhetsvurderingen (40%).

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

Intern sensor
Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang våren 2014.

Re-sit examination

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen, oppgaveløsning må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Examination support

Lovsamling og/eller utskrifter fra Lovdata

Coursework Requirements

The course work requirements must be conducted on campus NTNU in Gjøvik. Time of completion given at semester start.

2 oppgaver som må være godkjent for å gå opp til eksamen

Teaching Materials

 • Norges lover 1687-2013 studentutgave, Flock/Lassen/Bull mfl, Fagbokforlaget, 2014, 978-82-450-1572-0
 • Fast eiendoms rettsforhold kort og godt, Bull, Kirsti Strøm og Winge, Nikolai K., Universitetsforlaget, 2009, 978-82-150-1427-2
 • Knophs oversikt over Norges rett, 13. utgave, Knoph, Ragnar, Universitetsforlaget, 2009, 978-82-150-1406-7 (lovlige kopier av aktuelle sider deles ut)
 •  Statens kartverk (2000). Stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser.
 •  Statens kartverk (2005). Kvalitetssikring av oppmåling, kartlegging og geodata (Geodatastandarden).
 •  Statens kartverk (2005). Satellittbasert posisjonsbestemmelse.
 •  Instrument- og programvaremanualer