Sustainable building
Study plans 2016-2017 - BYG3261 - 10 ECTS

On the basis of

Kompetanse tilsvarende læringsutbyttebeskrivelse i

 • BYG1261 Byggteknikk eller BYG1371 Bygningsfysikk
 • TØL1001 Ingeniørrollen

Expected learning outcomes

Emnet har som overordnet mål at studentene skal ha en forståelse for et helhetlig bærekraftsperspektiv, hvilke utfordringer det innebærer for byggsektoren og hvordan byggingeniørens virke påvirkes.

Kunnskap:

 • gjøre rede for hvilke miljømål myndighetene stiller til byggsektoren og bakgrunnen for disse
 • gjøre rede for hvilke tema som inngår i bærekraftsperspektivet for byggevarer og byggverk
 • forklare ulike modeller og verktøy for å kunne vurdere byggematerialer, -produkter og byggverk i et bærekraftsperpektiv

Ferdigheter:

 • fastsette miljømål for et byggeprosjekt og det ferdige byggverk
 • anvende metoder gitt i norsk standarder for å dokumentere en bygnings energibehov
 • vurdere ulike byggevarer og byggverk i et bærekraftperspektiv

Generell kompetanse:

 • anvende databaser for informasjonssøk
 • presentere faglig meninger på en vitenskaplig måte

For studenter på Bachelor i byggeledelse vil følgende læringsutbytte under generell kompetanse komme i tillegg:

 • Studenten har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling.

Topic(s)

 • miljøpolitiske mål for byggenæringen
 • beregning av bygningers energiytelse i ht NS 3031, Kriterier for passivhus og lavenergibygninger (NS 3700, NS 3701) og Byggteknisk forskrift
 • livsløpsvurderinger LCA
 • vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv i ht NS-EN 15643
 • verktøy for vurdering av byggverk som BREEAM, LEED, CEEQUAL

Teaching Methods

Other

Teaching Methods (additional text)

Forelesninger, litteratursøk, beregninger, seminar

Studenter som følger fleksibelt studieløp får tilgang til forelesninger som opptak av campusforelesninger/ferdiginnspilte videoforelesninger. Det gis veiledning ved bruk av webkonferanseverktøy. Seminar og fremlegg gjøres ved bruk av webkonferanseverktøy.

Form(s) of Assessment

Home exam, 12 hours

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

2 interne sensorer. Ekstern sensor hvert 5. år, neste gang i 2020.

Re-sit examination

Neste gang emnet går ordinært, eller i henhold til eksamensplan.

Coursework Requirements

 • Skriftlig og muntlig presentasjon av en fagartikkel
 • Deltakelse på seminar med fremlegg (for flex-studenter kan dette gjennomføres ved bruk av webkonferanseverktøy)
 • Prosjektoppgave. 
 • Deltakelse på opplæring og bruk av beregnings- og vurderingsverktøy

Teaching Materials

Mumivic and Santamouris (2009). A Handbook of Sustainable Building Design and Engineering. Earthscan.
Norske, europeiske og internasjonale standarder som NS3031, NS3454, NS3466, NS-EN 15643-1, 15643-2, 15643-3 og 15643-4, NS-EN 15978, ISO 15392, ISO 21930, ISO 37120
Kommunal og regionaldepartementet (2012). Gode bygg for eit betre samfunn. Ein framtidsretta bygningspolitikk. St.meld. nr 28 (2011-12). Oslo: Kommunal og regionaldepartementet.

Forskningsartikler innenfor bærekraftig bygging fra tidskrifter, konferanser og andre kilder, samt utdrag fra andre kilder ved behov. Artiklene velges ut av emneansvarlig.