Applied Ethics and Sustainability
2015-2016 - SMF3082 - 5 ECTS

On the basis of

Other study programme courses

Expected learning outcomes

Dette kurset vil gi studentene kjennskap til etiske problemstillinger knyttet til bedrifts- og samfunnsøkonomi. Kurset bidrar til å overoppfylle NRØA-kravene om minimum undervisning på etikk under Bachelorutdanningen. En forretningsvirksomhet er bærekraftig dersom den bidrar til en god økonomisk, miljø- og sosial utvikling. Bærekraftige bedrifter er derfor per definisjon ansvarlige bedrifter med ambisjoner og høye etiske standarder. Kurset skal gjennom teori og eksempler beskrive hvordan slike bedrifter er organisert og ledet. Kurset skal synliggjøre etiske dilemmaer som lett kan oppstå i komplekse beslutningssituasjoner. Kurset undersøker kritisk tilnærming av at all økonomisk atferd er rasjonelle handlinger basert på motivasjon for å maksimere profitt og/eller egen nyte. Vi drøfter de normative konsekvensene som nyere tenkning har for organisering av den økonomiske aktiviteten på mikro og makronivå. Kurset skal også gi en kort innledning til prinsipper for en bærekraftig forvalting av naturressurser samt andre relevante temaer med etiske dimensjoner.

Dette kurset vil gi studentene kjennskap til etiske problemstillinger knyttet til bedrifts- og samfunnsøkonomi. Kurset bidrar til å overoppfylle NRØA-kravene om minimum undervisning på etikk under Bachelorutdanningen. En forretningsvirksomhet er bærekraftig dersom den bidrar til en god økonomisk, miljø- og sosial utvikling. Bærekraftige bedrifter er derfor per definisjon ansvarlige bedrifter med ambisjoner og høye etiske standarder. Kurset skal gjennom teori og eksempler beskrive hvordan slike bedrifter er organisert og ledet. Kurset skal synliggjøre etiske dilemmaer som lett kan oppstå i komplekse beslutningssituasjoner. Kurset undersøker kritisk tilnærming av at all økonomisk atferd er rasjonelle handlinger basert på motivasjon for å maksimere profitt og/eller egen nyte. Vi drøfter de normative konsekvensene som nyere tenkning har for organisering av den økonomiske aktiviteten på mikro og makronivå. Kurset skal også gi en kort innledning til prinsipper for en bærekraftig forvalting av naturressurser samt andre relevante temaer med etiske dimensjoner.

 

Etter endt emne skal studenten ha følgende:

Kunnskap:

 • ha kjennskap til hva som menes med bærekraftige aktører
 • ha kjennskap til grunnleggende teoremer i velferdsøkonomi
 • ha kjennskap til kritikken og begrensninger med modelleringer av den «rasjonelle aktør» i økonomisk teori
 • ha kjennskap til grunnleggende økonomiske prinsipper knyttet til forvaltning av naturressurser
 • ha kjennskap til ulike selskapsformer og deres svakheter sett fra ulike etiske perspektiver
 • ha kjennskap til begrepet «ansvarlig forretningsdrift - social corporate responsibility»
 • ha kjennskap til nyere trender i markedsføring og ledelsespraksis med vekt på bærekraft.

Ferdigheter:

 • kunne bidra til å utvikle reflekterte løsninger på etiske dilemmaer som oppstår i ulike beslutningsprosesser i en bedrift
 • kunne lede kontinuerlig forbedringsarbeid mot bærekraft og etisk atferd i bedriften

Generell kompetanse:

 • ha en forståelse av hva som menes med bærekraft og etikk i konkrete beslutningssituasjoner
 • ha en løsningsorientert forståelse av etiske dilemmaer som oppstår i en virksomhet
 • ha en forståelse av de negative effektene som ukloke beslutninger kan ha for virksomheten

Topic(s)

-          definisjon av etikk

-          definisjon av bærekraft og relasjoner til etikk

-          definisjon av samfunnsansvar

-          samfunnsansvarlig organisasjon, strategi og ledelse

-          kritisk gjennomgang av ulike typer selskapsformer og definisjon av det juridiske ansvaret

-          hva er korrupsjon og kriminalitet

-          effekter av korrupsjon og kriminalitet

-          ulike typer rasjonalitet blant økonomiske aktører og etikk

-          begrepet «rettferdighet» i samfunnsøkonomi

-          Pareto optimalitet og dens kritikk

-          Hva kan vi lære av eksperimentell økonomi om etisk atferd?

-          Kort oversikt over hovedproblemstillinger knyttet til bærekraftig forvaltning av naturressurser

Teaching Methods

Other

Teaching Methods (additional text)

Forelesninger, gruppearbeid og obligatoriske oppgaver

Form(s) of Assessment

Written exam, 4 hours

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

Intern sensor. Ekstern sensor hvert fjerde år, neste gang høsten 2019.

Re-sit examination

Re-sit August 2016

Examination support

C: Specified printed and hand-written support material is allowed. A specific basic calculator is allowed.

Lærebøker.

Coursework Requirements

Ett obligatorisk arbeid skal leveres inn i Fronter som pdf til fastsatt tid for å få gå opp til eksamen.

Teaching Materials

Presiseres i løpet av vår 2015.

Artikkelgjennomgang