Geographic data capture 2
2015-2016 - GEO2341 - 10 ECTS

On the basis of

 • GEO1121 GIS intro
 • GEO1271 Geographic data capture 1

Expected learning outcomes

Kunnskap:

 • beskrive muligheter og begrensinger for bruk av ulike sensorer/datakilder med hovedvekt på ortofoto, data fra flybåren laserscanning og optiske satellittbilder.
 • gjøre rede for grunnleggende teknikker for forprosessering, klassifisering og tolkning.
 • beskrive hvordan data kan brukes i geografiske analyser.
 • gjøre rede for feilkilder og datakontroll.

Ferdigheter:

 • gjennomføre en manuell tolking av et ortofoto eller et multispektralt satellittbilde.
 • gjennomføre en automatisk eller halv-automatisk klassifisering av et multispektralt satellittbilde sammen med eventuelle tilleggsdata.
 • gjennomføre en tolkning av data fra en flybåren laserscanning.

Generelle ferdigheter:

 • reflektere over nødvendig kunnskapsgrunnlag for å analysere fjernmålingsdata fra fly eller satellitt.

Topic(s)

 • Elektromagnetisk stråling
 • Sensorer og plattformer
 • Fjernålings produkter
 • Forprosessering av data
 • Databehandling
 • Manuell tolking av bilder
 • Klassifisering av data
 • Bruk av data i geografiske analyser
 • Feilkilder og kontroll
 • Anvendelser

Teaching Methods

Net Support Learning
Mandatory assignments
Meeting(s)/Seminar(s)

Form(s) of Assessment

Oral exam, individually

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

 En intern sensorer
 Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang høst 2015

Re-sit examination

Etter avtale med faglærer.

Coursework Requirements

2 obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Teaching Materials

Gis ved kursstart