Pecialization in general clinical practice, part 1
2015-2016 - MAL4000 - 15 ECTS

On the basis of

Bachelor i sykepleie eller tilsvarende

Expected learning outcomes

Kunnskap

Studenten:

 • har inngående kunnskap om pasienters psykososiale og eksistensielle behov ved aldersrelaterte, kroniske og/eller sammensatte sykdomstilstander
 • har kunnskap om mestringsstrategier ved aldersrelaterte, kroniske og/eller sammensatte sykdomstilstander
 • har kunnskap om pårørendes opplevelser og behov
 • har kunnskaper og viser forståelse for prosedyrer og medisinsk teknisk utstyr som benyttes i avdelingen
 • har kunnskap om grunnprinsipper i pasientsikkerhetstenkning og teamarbeid
 • har inngående kunnskap om spesialsykepleiers funksjon, ansvar og pasientmålgruppe knyttet til valgt målgruppe
 • har kunnskap om kliniske prosedyrer innen eget spesialområde
 • har inngående kunnskap om de vanligste medikamentene som er relevant for egen spesialitet
 • har kunnskap om etiske og juridiske rammer for behandling og pleie av mennesker med aldersrelaterte, kroniske og/eller sammensatte sykdomstilstander.

Ferdigheter

Studenten:

 • analyserer relevante pasientsituasjoner med hensyn til pasientens og pårørendes opplevelser av situasjonen
 • vurderer kritisk egen kompetanse i å kommunisere, samhandle, informere, veilede og støtte både pasient og pårørende ut fra individuelle behov
 • bidrar aktivt i pasientsikkerhetsarbeid ved egen arbeidsplass
 • vurderer kritisk sin kompetanse i dokumentasjon av sykepleien
 • gjør rede for relevante undersøkelser og prosedyrer knyttet til egen arbeidsplass
 • gjør rede for indikasjoner, bruksområder og forskriftsmessig bruk av relevant medisinsk teknisk utstyr ved egen arbeidsplass

Generell kompetanse

Studenten:

 • reflekterer over egen praksis, og integrerer og anvender forskningsbasert kunnskap i alle aspekter av fagutøvelsen
 • utøver sykepleie i samsvar med yrkesetiske retningslinjer
 • identifiserer etiske og juridiske problemstillinger, analysere disse og delta i etiske diskusjoner
 • kjenner egne begrensninger faglig og juridisk og går ikke utover sitt kompetansenivå
 • reflekterer over samarbeid med kollegaer og andre yrkesgrupper

Topic(s)

Å leve med aldersrelaterte, kroniske og sammensatte sykdomstilstander.

Funksjons- og arbeidsområder

Pasientsikkerhet og teamarbeiod

Pasient- og familiesentrert pleie og behandling

Systematisk observasjon og vurdering

Kliniske prosedyrer i sykepleie

Avansert sykepleiekompetanse til utvalgt pasientgruppe

Medisinsk utstyr

Medikamentregning

Sykepleie til utvalgte pasientgrupper

Hygiene og mikrobiologi

Etisk og juridisk ansvarlighet

Dokumentasjon og informasjonsteknologi

Teaching Methods

Lectures

Teaching Methods (additional text)

Gruppearbeid

Simulering

Nettstøttet læring

Seminar

Kliniske erfaringer

Form(s) of Assessment

Evaluation of Project(s)

Form(s) of Assessment (additional text)

Se norsk versjon

Grading Scale

Pass/Failure

External/internal examiner

To interne sensorer for begge eksamener

Examination support

Alle

Coursework Requirements

Godkjent passeringstest medikamentregning

Godkjent fagnotat og seminar i gruppe, m/seminar i gruppe (etikk og jus)

Godkjent 5 skriftlige arbeidskrav knyttet til egen kliniske praksis.

Dokumentert to sykepleiefaglige veiledninger ved egen arbeidsplass

Deltakelse i simulering

Teaching Materials

Bjørk, I. T., Helseth, S., & Nortvedt F.(Red.). (2002).Møte mellom pasient og sykepleier. Oslo: Gyldendal akademisk

Brinchmann, B. S. (2012).Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. 259 s.

Heggdal, K. (2006). Sykepleiedokumentasjon. Oslo: Gyldendal. Akademiske.

Lov 1999-07-02 nr 63: Lov om pasient og brukerrettigheterhttp://www.lovdata.no/all/nl-19990702-063.html (lest 03.11.2012)

Lov 1999-07-02 nr 64: Lov om helsepersonell m.v. http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-064.html (lest 03.11.2011)

Lov 1999-07-02 nr 61: Lov om spesialisthelsetjenesten m. m. http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-061.html (lest 03.11.2011)

Lov 2005-06-17 nr 62:Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv(arbeidsmiljøloven)

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62

Molven, O. (2012).Sykepleie og jus. Oslo: Gyldendal juridisk. 267 s.

Norsk sykepleierforbund. (2011). Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere : ICNs etiske regler. Oslo: Norsk sykepleierforbund. 44 s. https://www.nsf.no/Content/785285/NSF-263428-v1-YER-hefte_pdf.pdf

Tveiten, S (2008) Pedagogikk i sykepleiepraksis Oslo: Fagbokforlaget

Øvrig ressurslitteratur oppgis ved studiestart.

Selvvalgt litteratur av relevans til valgt fordypning.

Replacement course for

Helt eller delvis SPL4081, SPL 4091, SPL 4141 og SPL 4121