Geographic data capture 1
2014-2015 - GEO1271F - 10 ECTS

Expected learning outcomes

Kunnskap:

 • beskrive de viktigste prinsippene for modellering av geografisk informasjon.
 • gjøre rede for norske standarder for geografisk informasjon.
 • kjenne til internasjonale standarder for geografisk informasjon.
 • gjøre rede for de mest sentrale datafangsmetodene for landkartlegging.
 • beskrive kvalitet og bruksområder for geografiske data.
 • kjenne til ulikt fotogrammetrisk utstyr
 • kjenne til prinsippene for produksjon av ortofoto og laserdata fra fly og bil

Ferdigheter:

 • gjennomføre og tolke resultatene fra en kartkontroll.
 • lage en enkel flyplan for flyfotografering
 • lage en rasteradministrator for digitale bilder / ortofoto

Generell kompetanse:

Topic(s)

 •  Modellering av geografisk informasjon
 •  Kontroll og dokumentasjon av geografisk informasjon
 •  Norske og internasjonale standarder for geografisk informasjon
 •  Grunnleggende fotogrammetri, stereofotogrammetri, fotogrammetrisk feltarbeid, flyfotografering, flyplanlegging, aerotriangulering og blokkutjevning
 •  Fotogrammetrisk geodataregistering/produksjon, utstyr og metoder (autograf, analytt, DFA)
 •  Ortofoto
 •  Flybåren laserskanning
 •  Satellittfjernmåling
 •  Pictometri

Teaching Methods

Lectures
Laboratory work
Net Support Learning
Mandatory assignments
Project work

Form(s) of Assessment

Written exam, 5 hours

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

 To interne sensorer
 Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang vår 2017

Re-sit examination

Ordinær kontinuasjon

Coursework Requirements

4 obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Teaching Materials

 •  Tor Bernhardsen: Geografiske Informasjonssystemer (4.utgave, Vett og Viten 2006, ISBN 13: 978-82-412-0617-7)
 •  Statens Kartverk (2003): Standarden Kart og geodata, tilgjengelig fra http://www.statkart.no/
 •  Statens Kartverk: Standard for kontroll av geodata, tilgjengelig fra http://www.statkart.no/
 •  Fotogrammetri for landmålere, Dag Norberg
 •  Diverse utdelt materiell/notater

Replacement course for

Emnet inngår i Årsstudium i Landmåling, nettbasert, og kan erstatte GEO1271.