Qualitative and quantitative design and methods
2013-2014 - SPL4191 - 15 ECTS

On the basis of

SPL4111 Innføring i krav til systematisk fagutvikling og vitenskapelig arbeid eller tilsvarende
SPL4171 Vitenskapsteori og forskningsbasert kunnskap i klinisk sykepleie eller tilsvarende

Expected learning outcomes

 • kan formulere en problemstilling innen klinisk sykepleie
 • har kunnskap om ulike kvalitative og kvantitative metoder med hensyn til hensikt og mål, datainnsamlings- og analysemetoder
 • har kunnskap om systematiske litteraturstudier
 • kan kritisk granske instrumenter/intervjuguider
 • har kunnskap om deskriptiv og analytisk statistikk
 • kan gjennomføre og kritisk granske et kvalitativt forskningsintervju
 • har kunnskap om validitet og reliabilitet i kvantitative studier og troverdighet i kvalitative studier

Topic(s)

 • Prosjektplanlegging
 • Kvantitative metoder; f.eks RCT-, kvasieksperimentelle-, tverrsnitts-, cohort studier, samt parametriske og ikke - parametriske analysemetoder
 • Kvalitative metoder; f.eks fenomenologi, hermeneutikk, fenomenografi, grounded theory og innholdsanalyse
 • Prinsipper for systematisk litteraturstudie (systematic review)
 • Prinsipper for deltagerorientert forskning
 • Ulike former for datainnsamlingsmetoder; f.eks intervju, observasjon og spørreskjemaer

Teaching Methods

Lectures
Group works
Meeting(s)/Seminar(s)

Form(s) of Assessment

Home exam, see textarea

Form(s) of Assessment (additional text)

2 individuelle hjemmeeksamener som hver teller 50 %
Begge eksamer må bestås separat

Grading Scale

Pass/Failure

External/internal examiner

En ekstern og en intern sensor

Re-sit examination

Etter avtale med emneansvarlig

Coursework Requirements

 • Deltagelse ved seminarer gjennom hele perioden. Ved fravær må studenten levere skriftlig oppgave
 • Studieoppgaver i gruppe
 • Veiledning (2 timer) på studieoppgave

Teaching Materials

 • Bjørndal A. & Hofoss D. (2004) Statistikk for helse- og sosialfagene. 2.utg. Oslo : Gyldendal akademisk
 • Erikson, M. (2010) Riktig kildebruk; kunsten å referere og sikre. Oslo: Gyldendal akademisk
 • Kvale, S. (2009) Det kvalitative forskningsintervju. 2.utg. Oslo: Ad notam Gyldendal
 • Polit, D. & Beck, C. (2012) Nursing research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Lippincott Williams & Williams
 • Streubert Speziale, H.J. & Carpenter, D.R. (2011) Qualitative research in nursing. Advancing the Humanistic Imperative. Philadelphia: Lippincott Willams; Wilkins