Social science and psychology
2013-2014 - SPL1092 - 5 ECTS

Expected learning outcomes

Studenten:

  • kan forklare menneskets normale psykologiske utvikling fra fødsel til alderdom
  • kan vise at læring, tilhørighet og identitet er et grunnleggende behov
  • kan angi sosiale rollers betydning
  • kan anvende kunnskaper om stress, mestring og kriser
  • kan beskrive velferdsstaten som kontekst for yrkesutøvelse og velferdsstatens utvikling sammenhengende med folkehelse
  • er klar over kultur som fenomen og fokusere på dens betydning for samhandling, kulturell tilhørighet og etnisk identitet
  • er klar over makt som fenomen i et individ- og samfunnsperspektiv
  • kan beskrive helsefremmende og forebyggende arbeid

Topic(s)

Rammene omkring sykepleietjenesten i samfunnet, samspill, utviklings- og personlighetspsykologi, motivasjon, kriser og mestring, tverrkulturell tilnærming til helse og sykdom, kommunikasjon, gruppeprosesser, helsefremmende og forebyggende arbeid.

Teaching Methods

Lectures
Group works
Exercises

Form(s) of Assessment

Home exam, 72 hours

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

External examiner: 20% of the papers

Re-sit examination

Ordinary

Teaching Materials

Litteraturliste i Undervisningsplan studieenhet 1. Denne klar innen 1. juli.

Replacement course for

SPL1011, samfunnsvitenskapelig del