Basics in professional nursing
2013-2014 - SPL1012 - 15 ECTS

On the basis of

 SPL1004 og SPL1092

Expected learning outcomes

Kunnskap
studenten  

 • kjenner sykepleiefagets tradisjoner
 • kjenner sykepleiens verdigrunnlag
 • kjenner etiske prinsipper og yrkesetiske retningslinjer
 • har kunnskap om dokumentasjon i sykepleie
 • kjenner sykepleieteoretiske syn på sykepleie
 • har kunnskap om menneskers grunnleggende fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov
 • kjenner til grunnleggende metoder innen nytenkning og innovasjon

Ferdighet
Studenten

 • gjennomfører systematiske kildesøk
 • beskriver kliniske vurderingsprosesser i sykepleie
 • utformer planer for sykepleie

Generell kompetanse
Studenten

 • viser respekt og har et helhetlig syn på personer som er hjelpetrengende
 • viser evne til etisk refleksjon
 • er bevisst på aldringens betydning for det å være syk og hjelpetrengende

Topic(s)

Vitenskapsteori og forskningsmetoder:

 • Vitenskapsteoretiske tradisjoner,ulike kunnskapssyn og metoder for kunnskapsutvikling

Sykepleiens verdigrunnlag og perspektiver:

 • Sykepleiefagets grunnleggende verdier,historie,teorietiske perspektiver og modeller
 • Sykepleie i dagens helsetjeneste
 • Etiske prinsipper, yrkesetikk, lovgivning og og rettsregler

Grunnleggende sykepleie:

 • Menneskers grunnleggende behov
 • Å være syk og hjelpetrengende
 • Relasjon og samhandling mellom sykepleier og pasient

Teaching Methods

Lectures
Group works
Meeting(s)/Seminar(s)

Form(s) of Assessment

Written exam, 5 hours

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

 Ekstern og intern sensur av oppgavene

Re-sit examination

 Ordinær kontinuasjon

Coursework Requirements

3 obligatoriske arbeidskrav individuelt og i grupper, som må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Nærmere opplysninger i Undervisningsplan for studieenhet 1.

Teaching Materials

Henvises her til undervisningsplanen for studieenhet 1. Litteraturliste er klar innen 1. juli 2012

Replacement course for

SPL 1002 og SPL 1011