E-learning methodology
2012-2013 - K1159 - 5 ECTS

Prerequisite(s)

Generelle ferdigheter i bruk av pc, kontorprogrammer og Internett

Expected learning outcomes

Etter fullført emne skal studenten
• Redegjøre for grunnleggende forståelse for de pedagogiske prinsipper som ligger til grunn for læring via nett
• Kunne reflektere over eget pedagogisk ståsted opp mot læring via nett, og hvordan en systematisk kan nærme seg mulighetene som læring via nett gir.
• Forklare hvordan en planlegger og organiserer læringsaktiviteter hvor internett er aktivt i bruk
• Utvikle egne læringsaktiviteter hvor internett er aktivt i bruk

Topic(s)

Emnet gir en grunnleggende innføring i likheter og forskjeller mellom tradisjonell klasseromsbasert pedagogikk og læring via nett. Nettpedagogikk-begrepet defineres og avklaringen blir grunnlaget for hvordan en analyserer, planlegger, utvikler og gjennomfører nettbaserte kursopplegg

Teaching Methods

Other

Teaching Methods (additional text)

Emnet gjennomføres i sin helhet nettbasert. Det legges meget stor vekt på egenaktivitet og at studenten arbeider med de oppgavene som gis. Det gis felles veiledning via webkonferanse til fast tid en gang i uken.

Form(s) of Assessment

Portfolio Assessment

Form(s) of Assessment (additional text)

Studenten skal levere inn fire innleveringsoppgaver og et refleksjonsnotat.
Innleveringer:
Det gis 4 oppgaver i løpet av emnet, hvor samtlige skal være godkjent. Det gis en uformell tilbakemelding etter hver innlevering, med anledning til å forbedre om nødvendig.
Refleksjonsnotat:
Studenten skal levere et refleksjonsnotat på ca 1 side på læringsprosessen i emnet.
Endelig karakter settes på grunnlag av en helhetsvurdering av disse elementene.

Grading Scale

Pass/Failure

External/internal examiner

Intern sensor

Coursework Requirements

  • Deltakelse i asynkone og synkrone aktiviteter: Som deltakelse regnes egne innlegg/forespørsler og svar på andres innlegg.
  • Tilstedeværelse på minst en webkonferanse med veiledning

Teaching Materials

Se egen pensumliste for studiet