Introduction Course with Energy Project
2012-2013 - ENE1001 - 7.5 ECTS

Expected learning outcomes

Emnet skal legge til rette for en forståelse av akademisk dannelse.  Den akademiske dannelsen omfatter kritisk refleksjon, vitenskapelig tenkemåte og etisk kompetanse.

Emnet skal i tillegg til å skape forståelse hos studentene for den instrumentelle nytten av sine fag, også gi forståelse for fagenes betydning for vårt verdensbilde, vår livsform, tenkemåte og kultur.

Emnet skal gjøre studenten bevisst de samfunnsmessige utfordringer bransjen står ovenfor og de krav og forventninger som stilles til studentrollen.

Kunnskap:

 • gjøre rede for de miljøutfordringer samfunnet står ovenfor
 • beskrive hva bærekraftig utvikling av egen profesjon innebærer, med spesielt fokus på miljø
 • gjøre rede for energiforsyningen i Norge og beskrive de mest vanlige nye fornybare energikilder
 • forklare de grunnleggende teorier for prosjektledelse
 • redegjøre for akademisk dannelse

Ferdigheter:

 • planlegge og gjennomføre enkle prosjekter
 • anvende internett til informasjonsinnhenting samt digitale verktøy for å formidle et faglig budskap på sosiale medier

Generell kompetanse:

 • presentere faglige resultater i form av rapporter og artikler
 • presentere egne faglige vurderinger på en profesjonell måte
 • Studenten skal kjenne til grunnleggende metoder innen nytenking og innovasjon.

Topic(s)

 • Prosjektstyring
 • Miljølære
 • Energisituasjonen i Norge
 • Innovasjon
 • Bærekraft i egen profesjon
 • Akademisk skriving

Teaching Methods

Lectures
Group works
Mandatory assignments

Teaching Methods (additional text)

En følger alle forelesninger som gis innen de forskjellige temaer i emnet TØL1001 i 1. semester, mens den store prosjektoppgaven med veiledninger og oppfølginger tas i 2. semester.

Form(s) of Assessment

Other

Form(s) of Assessment (additional text)

 • Gruppebasert prosjektoppgave (teller 50%)
 • Individuell faglig artikkel (teller 50%)
 • Begge deler må være bestått

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

To interne sensorer

Re-sit examination

Ved neste ordinære gjennomføring

Coursework Requirements

 • Studenten skal ha deltatt i 3KK (3-timers kreativitetskurs), undervisning og gruppeøvelser.
 • Deltakelse på ca 2-3 laboratorieforsøk/ekskursjoner