Grunnleggende landmåling 2
2010-2011 - GEO1201F - 10 ECTS

Prerequisite(s)

GEO1191 Grunnleggende landmåling 1

Expected learning outcomes

Etter gjennomført emne skal studenten ha grunnleggende innsikt og forståelse for de mest vanlige typer landmålingsutstyr, grunnleggende måle- og beregningsteknikker, vanlig benyttet programvare både i felt og på pc. Studenten skal kunne utføre enkle kvalitetsvurderinger av utført målemateriale

Topic(s)

Målelære:
- Stikking av byggakser
- Stikking av veg
- Tunnelstikking
Beregningslære:
- Grunnleggende og forenklede, manuelle beregninger av koordinater og høyder
-- Retninger og vinkler
-- Reduksjon av målinger til kartplan
- Introduksjon av beregningsprogramvare:
-- GIS-LINE
-- GEMINI Oppmåling
-- WSKTRANS
-- Leica Geo-Office
- Linjeberegning
- Dokumentasjon
- Standarder, FKB, SOSI, Geovekst, NorgeDigitalt
Nøyaktighetslære:
- Nøyaktighetslære knyttet til kvalitetsmomenter som introduseres under instrument-, måle- og beregningslære
- Feiltyper, og gardering mot feil
- Middeltall
- Standardavvik
- Normalfordeling
- Feilforplanting
- Vekting av observasjoner
- Korrelasjon
- Applikasjon av Taylorrekka
- Kort introduksjon til utjevning av målinger
Andre emner:
- Tolkning av tegninger
- Digital dataflyt mellom PC og målebøker

Teaching Methods

Net Support Learning
Meeting(s)/Seminar(s)

Form(s) of Assessment

Oral exam, individually
Exercises

Form(s) of Assessment (additional text)

Emnet består av oppgaver (ca 5-6 stk) og en muntlig individuell utspørring. Alle prosjektoppgavene må leveres inn og bestås. Noen av oppgavene leveres i grupper på inntil tre studenter, mens andre leveres individuelt. Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering basert på de innleverte oppgavene og den muntlige individuelle utspørringen. For students taking the subject in a net-based program, the oral examination will be replaced with an written examination.

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

Rettes av emnelærer(e)

Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Re-sit examination

Neste gang emnet går ordinært.

Coursework Requirements

Ingen

Teaching Materials

  • Karlsen, J. (2007). Geomatikkboka 1. BYGGDATA kompetanse (ISBN: 978-82-92-07023-9)
  • Karlsen, J. (2007). Geomatikkboka 2. BYGGDATA kompetanse (ISBN: 978-82-92-07024-6)
  • Skogseth, T. (1998). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 82-00-42453-7).
  • Statens kartverk. (2001) Geodatastandarden.
  • Statens kartverk. (2001) Geodatastandarden, grunnlagsnett
  • Statens Kartverk. (2005). Satellittbasert posisjonsbestemmelse.
  • Vegdirektoratet. (2007). Vegdirektoratets håndbøker, 017 Geometrisk utforming.
  • Vegdirektoratet. (2005). Vegdirektoratets håndbøker, 018 Vegbygging.
  • Instrument og programvare manualer

Additional information

Emnet overlapper 100% med "GEO_ny Grunnleggende landmåling". Dette emnet kan ikke godkjennes sammen med "GEO_ny Grunnleggende landmåling".