Grunnleggende landmåling 2
2009-2010 - GEO1201F - 10 ECTS

Prerequisite(s)

GEO1191 Grunnleggende landmåling 1

Expected learning outcomes

Etter gjennomført emne skal studenten ha grunnleggende innsikt og forståelse for de mest vanlige typer landmålingsutstyr, grunnleggende måle- og beregningsteknikker, vanlig benyttet programvare både i felt og på pc. Studenten skal kunne utføre enkle kvalitetsvurderinger av utført målemateriale

Topic(s)

Målelære:
- Stikking av byggakser
- Stikking av veg
- Tunnelstikking
Beregningslære:
- Grunnleggende og forenklede, manuelle beregninger av koordinater og høyder
-- Retninger og vinkler
-- Reduksjon av målinger til kartplan
- Introduksjon av beregningsprogramvare:
-- GIS-LINE
-- GEMINI Oppmåling
-- WSKTRANS
-- Leica Geo-Office
- Linjeberegning
- Dokumentasjon
- Standarder, FKB, SOSI, Geovekst, NorgeDigitalt
Nøyaktighetslære:
- Nøyaktighetslære knyttet til kvalitetsmomenter som introduseres under instrument-, måle- og beregningslære
- Feiltyper, og gardering mot feil
- Middeltall
- Standardavvik
- Normalfordeling
- Feilforplanting
- Vekting av observasjoner
- Korrelasjon
- Applikasjon av Taylorrekka
- Kort introduksjon til utjevning av målinger
Andre emner:
- Tolkning av tegninger
- Digital dataflyt mellom PC og målebøker

Teaching Methods

Lectures
Group works
Exercises
Project work
Tutoring

Form(s) of Assessment

Oral exam, individually
Exercises

Form(s) of Assessment (additional text)

Emnet består av oppgaver (ca 5-6 stk) og en muntlig individuell utspørring. Alle prosjektoppgavene må leveres inn og bestås. Noen av oppgavene leveres i grupper på inntil tre studenter, mens andre leveres individuelt. Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering basert på de innleverte oppgavene og den muntlige individuelle utspørringen. For students taking the subject in a net-based program, the oral examination will be replaced with an written examination.

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

Rettes av emnelærer(e)

Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Re-sit examination

Neste gang emnet går ordinært.

Coursework Requirements

Ingen

Teaching Materials

 • Karlsen, J. (2007). Geomatikkboka 1. BYGGDATA kompetanse (ISBN: 978-82-92-07023-9)
 • Karlsen, J. (2007). Geomatikkboka 2. BYGGDATA kompetanse (ISBN: 978-82-92-07024-6)
 • Borre, K. (1996). GPS i landmålingen. Aalborg. (ISBN: 87-984210-4-2).
 • Dueholm, K. & Laurentzius, M. (2002). GPS. København: Ingenioren/bøgen. (ISBN: 87-571-2412-4).
 • Skogseth, T. (1998). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 82-00-42453-7).
 • Statens kartverk. (2001) Geodatastandarden.
 • Statens kartverk. (2001) Geodatastandarden, grunnlagsnett
 • Statens Kartverk. (2005). Satellittbasert posisjonsbestemmelse.
 • Vegdirektoratet. (2007). Vegdirektoratets håndbøker, 017 Geometrisk utforming.
 • Vegdirektoratet. (2005). Vegdirektoratets håndbøker, 018 Vegbygging.
 • Instrument og programvare manualer

Additional information

Emnet overlapper 100% med "GEO_ny Grunnleggende landmåling". Dette emnet kan ikke godkjennes sammen med "GEO_ny Grunnleggende landmåling".